Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript lub jego obsługa jest wyłączona.
Polityka Plików Cookies
Informacja dotycząca plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się jak wyłączyć

Masz jakieś pytania? Zadzwoń! +48 512 172 225

Znajdziesz Nas na:
Wybierz język:

Projekty

Ośrodki pomocy społecznej

Sidrom Sp. z o. o jest Partnerem w realizacji projektów systemowych z Ośrodkami Pomocy Społecznej w województwie świętokrzyskim. Wpieramy Ośrodki Pomocy Społecznej w takich działaniach jak: aktywizacja zawodowa uczestników - poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy. Zakres partnerstwa obejmuje również pomoc w rozliczeniach i sprawozdawczości projektów EFS oraz obsługa administracyjna i koordynacja działań ukierunkowanych na poprawną realizację harmonogramów oaz wskaźników produktu i rezultatu.

Realizowane w Partnerstwie z Sidrom projekty:
Numer i nazwa Osi priorytetowej:
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii „Nasze wsparcie - Wasz sukces”
Okres realizacji projektu: 01.04.2019- 31.03.2021
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu „ Daj sobie szanse na aktywność społeczną i zawodową”. Okres realizacji projektu: 01.03.2019- 30.06.2020
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie „ Pozytywna zmiana” Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie „Razem Aktywni” Okres realizacji projektu 01.03.2019- 28-02.2021
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej „Pomaganie przez Działanie” Okres realizacji projektu 01.03.2019 – 31.03.2021
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnej
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

„Moje kompetencje kluczem do sukcesu”
Moje kompetencje kluczem do sukcesu

Projekt: „Moje kompetencje kluczem do sukcesu” Okres realizacji projektu: 2017-09-01 - 2018-07-31, projekt był realizowany w ramach działania RPSW.08.03.04 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego realizowany był w partnerstwie z instytucją z sektora finansów publicznych tj Gminą Busko-Zdrój. Współpraca polegała na wspólnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego z podziałem na zadania.

Wsparcie w ramach projektu otrzymali uczniowie PSP nr 1 w Busku-Zdroju, którym zapewniliśmy zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, informatyki. Ciekawy cykl szkoleń z zakresu Robotyki kierowany był do zainteresowanych tą tematyką uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz psychologicznego.

Dzięki finansowaniu z projektu „Moje kompetencje (..)” wyposażono salę komputerową szkoły w komputery, ekran multimedialny oraz meble. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą korzystać z nowoczesnych technologii poprzez zwiększenie i unowocześnienie stanowisk komputerowych.

W projekcie udział wzięło 180 uczniów oraz 27 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

Zakres działań Sidrom to przygotowanie dokumentacji zadań, kontrola wykonania harmonogramu zadań w projekcie i budżetu, opracowanie wniosków o płatność, archiwizacja dokumentacji projektu, opracowanie i analiza elektronicznych ankiet monitoringowych, sporządzanie raportów z monitoringu, prowadzenie rejestrów zaśw./opinii itp. oraz pomiar wartości docelowej wyznaczonych wskaźników, wyszukanie, wybór i podpisywanie umów z podwykonawcami. Przejęcie zadań Partnera w zakresie: zatrudniania personelu projektu, zarządzania kadrą, koordynacja szkoleń.

Fabryka Szans
Fabryka szans

Projekt w ramach Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany w okresie 01.04.2016r.- 30.09.2017r. Celem głównym projektu było podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej osób w wieku powyżej 29 roku życia z obszaru z woj. świętokrzyskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym osób niepełnospr.), prowadzącej do zdobycia przez nich zatrudnienia. poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek wsparcia.

W ramach projektu wsparcie uzyskało 60 osób niezatrudnionych, którym zaoferowano atrakcyjne kursy zawodowe tj. Elektryk z uprawnieniami SEP, Kierowca kat. C, Kucharz. Monter rusztowań i inne. Po kursach uczestnicy mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętność podczas staży zawodowych. W trakcie trwania aktywizacji zawodowej uczestników wspierał Doradca zawodowy oraz Psycholog.

Projekt przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego czyli wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia, poprzez zastosowanie zespołu komplementarnych działań dających możliwość osiągnięcia najlepszych efektów.

Fabryka Szans

Projekt w ramach Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany w okresie 01.04.2016r.- 30.09.2017r. Celem głównym projektu było podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej osób w wieku powyżej 29 roku życia z obszaru z woj. świętokrzyskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym osób niepełnospr.), prowadzącej do zdobycia przez nich zatrudnienia. poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek wsparcia.

W ramach projektu wsparcie uzyskało 60 osób niezatrudnionych, którym zaoferowano atrakcyjne kursy zawodowe tj. Elektryk z uprawnieniami SEP, Kierowca kat. C, Kucharz. Monter rusztowań i inne. Po kursach uczestnicy mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętność podczas staży zawodowych. W trakcie trwania aktywizacji zawodowej uczestników wspierał Doradca zawodowy oraz Psycholog.

Projekt przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego czyli wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia, poprzez zastosowanie zespołu komplementarnych działań dających możliwość osiągnięcia najlepszych efektów.

„Chcę pracować. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia z woj. Świętokrzyskiego”

Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 . Projekt realizowany w okresie 07.2014 – 03.2015. Celem projektu było wsparcie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i zdobyciu zatrudnienia. Projekt obejmował szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże. Wymaganym efektem końcowym było podjęcie zatrudnienia przez prawie połowę uczestników. Grupa docelowa to osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

Uczestnicy projektu wzmocnili swoją konkurencyjności na rynku pracy dzięki podniesieniu umiejętności planowania swojej ścieżki zawodowej i poszukiwania pracy, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, nabyciu doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu u pracodawcy.

Grupę docelową stanowiło 50 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących woj. świętokrzyskie. Uczestnicy otrzymali bogatą ofertę szkoleń np. Asystent rachunkowości, Spawacz Mag, Operator wózków widłowych. . Uczestnicy otrzymali m.in.: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego na 3 miesięcznych stażach.

W celu wzmocnienia umiejętności i nabycia doświadczenia zawodowego realizowali staże zawodowe, zgodnie z profilem uzyskanych w ramach szkoleń zawodowych kwalifikacji, które zaowocowały również zatrudnieniem.

„Jestem genialny”

Projekt realizowany w ramach Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2. w okresie 08.2011 r.- 03.2012r. Celem projektu była organizacja, dla uczniów z 4 Szkół Gimnazjalnych z gminy Busko-Zdrój, zajęć bezpłatnych zajęć dodatkowych, artystycznych i rozwijających ich umiejętności i pasje. W projekcie skierowanym do uczniów 4 gimnazjów wsparcie obejmowało organizacje zajęć pozaszkolnych oraz wyrównawczych, organizacja festiwalu ogólnoszkolnego. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu: Spotkania z zawodami - spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów przyszłości, Warsztaty Przedsiębiorczy ja, Wycieczka zawodoznawcza, Warsztaty z informatyki i robotyki, Panele dyskusyjne i zajęcia tematyczne, Warsztaty z szybkiego czytania, Zajęcia wyrównawcze, Warsztaty -Taniec współczesny i inne ciekawe propozycje dla uczniów. Na zakończenie projektu tj czerwiec 2012 organizowany był festiwal międzyszkolny w formie wybranej przez uczniów i trenerów, grupy tematyczne zaprezentowali wypracowane efekty: taniec, prezentacje oratorskie, prace artystyczne, chór Gospel, przedstawienia teatralne.

„Pracownie kształtowania wiedzy i kompetencji(…)”

Projekt realizowany w ramach Priorytet IX Poddziałanie 9.2. w okresie 09.2011r.-08.2012r. Celem projektu było wsparcie uczniów Technikum nr 2 w Jędrzejowie. Projekt skierowany do uczniów obejmował cykl ciekawych bloków tematycznych : Pracownia Wzmacniania Kompetencji Kluczowych, Pracownia Budowania Mocnych Podstaw Wiedzy, Pracownia Kształtowania Adaptacji Społecznej I Kompetencji Obywatelskich, Pracownia Kształtowania Kompetencji Praktycznych, Pracownia Efektywnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Spotkania grupowe orz indywidualne z Doradcą zawodowym, psychologiem, trenerami pozwoliły uczestnikom na zdobywanie i doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności komunikowania się, przedsiębiorczości, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, językami obcymi,. Uczniowie realizowali również praktyki i staże.

„Profesjonalni”

Projekt realizowany w ramach Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2. w okresie 07.2009r. – 11.2010r. Szkolenia zawodowe i językowe dla dorosłych osób pracujących. Projekt „Profesjonalni” obejmował cykl działań dla grupy 40osób z powiatu buskiego, z zakresu poradnictwa zawodowego, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia językowe, zawodowe i wizytę studyjną dla najlepszych 16 osób. Projekt realizowany był w partnerstwie z szkołą językową Partnerem Europa College. Kursy z których mogli skorzystać uczestnicy projektu to między innymi Kurs barmański, Kurs Sommelierski, Warsztaty balistyczne, Kurs kelnerski, Profesjonalny pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, Profesjonalna obsługa gości hotelowych w turystyce lokalnej.

Efektami wsparcia doradczego w ramach projektu było
- podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji,
- zwiększenie samoorganizacji, w tym rozwój umiejętności zarządzania czasem oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ustawicznego kształcenia,
- przełamanie barier związanych ze zmianą pracy i podniesienie motywacji osób oraz wzrost zaradności zawodowej,
- podniesienie samooceny i wzrost pewności siebie,
- zwiększenie umiejętności interpersonalnych.

Dzięki realizacji celu projektu, jakim było przekwalifikowanie oraz zdobycie nowego zawodu przez osoby pracujące i odchodzące z rolnictwa oraz stymulowanie, podnoszenie i aktualizacja umiejętności zawodowych przez te osoby w celu utrzymania ich aktywności na rynku pracy. Wartością dodaną projektu jest podejmowanie przez uczestników działań zawodowych ukierunkowanych na branże zgodne ze strategicznym rozwojem powiatu buskiego, rozbudzenie potrzeby estetyki i chęci dążenia do wyższych standardów w życiu codziennym i zawodowym.

„Bliżej rynku pracy”
Bliżej rynku pracy

Priorytet realizowany w ramach VI Poddziałanie 6.1.1. w okresie 11.2008r. – 05.2010r. Celem projektu było stworzenie systemu informacyjnego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Grupa docelowa 513 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Projekt „Bliżej rynku pracy” był odpowiedzią na brak dostępu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do systemu informacyjnego w zakresie ofert pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie świętokrzyskim, a m.in. w powiatach: buskim, pińczowskim, staszowskim, kazimierskim i kieleckim. Osoba bezrobotna mogła liczyć na kompleksową pomoc w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego Bezrobotni mogli uzyskać informacje o aktualnych rekrutacjach zarówno pracodawców jak i firm szkoleniowych.

Projekt zakładał utworzenie - Portalu Lokalnego Rynku Pracy, który zawierał:
- bezpłatne zamieszczanie ofert pracy oraz ofert szkoleniowych
- bezpłatny punkt dostępu do internetowej bazy ofert pracy i szkoleń
- pomoc specjalistów w poruszaniu się po internetowym rynku pracy i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

W ramach projektu organizowane były cyklicznie spotkania pracodawców, przedstawicieli instytucji i urzędów działających na rzecz poprawy zatrudnienia. Spotkania odbywały się w celu wypracowania modelu współpracy oraz ujednolicenie działań zmierzających do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy zarówno z perspektywy pracownika jak i pracodawcy.

Najważniejszym rezultatem projektu było przełamanie barier uczestników związanych z poszukiwaniem pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych, podniesienie motywacji osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia. Równie istotnym rezultatem jest zwiększenie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych oraz podniesienie samooceny i wzrost pewności siebie oraz zaradności zawodowej osób uczestniczących we wsparciu. Projekt spowodował również zmniejszenie wykluczenia informacyjnego poprzez wzrost elementarnej samodzielności w poszukiwaniu niezbędnych informacji. Dodatkowo Uczestnicy Projektu pewniej i bardziej otwarcie podchodzili do nowoczesnych technik informacyjnych i wykorzystywali je w wszystkich etapach swojej drogi zawodowej.

Lokalizacja
Sidrom Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 7
28-100 Busko – Zdrój

NIP: 955-209-12-12